D'acord amb l'establert per la Llei Orgànica 15/1999, li informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporats a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ amb la finalitat d'atendre el seu dret de desistiment en virtut de l'establert en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Així mateix, pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT).

L'enviament d'aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i en conseqüència, l'extinció de l'obligació de l'execució del contracte celebrat entre les parts. Una vegada tramitada la seva sol·licitud, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ li remetrà justificant de recepció per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en el citat formulari. Li recordem, que ho haurà de conservar com a prova de l'exercici del seu dret de desistiment.

Haurà d'enviar complimentat el següent FORMULARI a l'adreça de correu electrònic info@bodegasxalo.com