Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.bodegasxalo.com és propietat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ amb NIF F03014107 i adreça fiscal en CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es troben publicades en la web i fins que no siguen modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COOPERATIVA VALENCIANA VERGE-POBRA DE XALO es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considere oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

L'objecte de la pàgina web és la venda de productes d'enologia.

La duració del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conéixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tindre la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i la contractació per mitjà d'aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per a adquirir els nostres productes, vosté pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.Podrà registrar-se com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia en l'apartat corresponent en la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporats al sistema de tractament titularitat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes.

Les seues dades es conservaren el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

L'informem que la base legal del tractament de les seues dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seues dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seua petició a l'adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@bodegasxalo.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que considere oportuna.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vosté es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seua àrea de client. En aquest mateix apartat vosté tindrà accés a un històric de les seues comandes, estiga només és un apartat de consulta però es permet la seua gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que considere no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indique un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, pose's en contacte amb COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ en el telèfon d'atenció al client 966480034 o mitjançant el correu electrònic info@bodegasxalo.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seues característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seues característiques i preus. No obstant això, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seua pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta manera, els productes oferits a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats. Característiques essencials dels productes Els productes oferits a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix. Garanties Quan es tracte de productes peribles i els reba en mal estat o caducats pose's en contacte a través info@bodegasxalo.com. Serà essencial seguir les instruccions de conservació determinades en el propi envàs, a més d'observar la data de caducitat, conservant en qualsevol cas el justificant de compra. Preus Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fora aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ només realitza enviaments en territori nacional excepte Canàries, Ceuta i Melilla. Els costos d'enviament es detallaren al llarg de la formalització de la compra i els mateixos depenen del pes de la mercaderia i de la zona de lliurament.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seua comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seua elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeta viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seua targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ

Així mateix les dades sobre la seua targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV Virtual (Redsys) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. Per a pagar es connectarà directament a la plataforma de pagament electrònic Redsys https://sis.redsys.es/sis/realizarpago.

Per a més informació, pot consultar el següent enllaç: http://www.redsys.es.

Així mateix les dades sobre la seua targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV Virtual (Stripe) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ. Per a pagar es connectarà directament a la plataforma de pagament electrònic Stripe.

Per a més informació, pot consultar el següent enllaç: www.stripe.com.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprés en cursiva en el revers de la seua targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra haguera sigut carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més prompte possible.

No obstant això, si la compra haguera sigut efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fora conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, haguera exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Transferència Bancària

En seleccionar la transferència bancària rebrà, juntament amb la confirmació de la seua comanda, un e-mail amb les dades bancàries de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ.

És molt important que en realitzar la transferència indique en l'assumpte el número de comanda, així com el seu nom i cognoms, i realitze la transferència dins dels 3 dies posteriors a la data de confirmació de la comanda per a poder validar-lo.

Si ho desitja, pot enviar-nos el justificant de la transferència per e-mail info@bodegasxalo.com. Però en qualsevol cas, no es considerarà efectiu la comanda fins que el nostre departament d'administració no tinga confirmació bancària de la transferència.

Recordar-li que el pagament s'ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

En el cas de transferències bancàries realitzades des de fora d'Espanya, és molt important que en ordenar la transferència comunique sempre al seu banc fer-se càrrec de les comissions en origen, aquelles comissions bancàries i despeses corresponents a la seua entitat. De no ser així, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ podria paralitzar l'enviament de la seua comanda al no rebre la quantitat íntegra d'aquest.

Les possibles comissions de canvi i bancàries són a càrrec del client.

- Contra Reembossament

Si ho desitja podem enviar-li la seua comanda contra reembossament, el qual abonarà a la recepció del mateix sense despeses per a vosté, ja que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ corre amb les despeses derivades d'aquesta manera de pagament.

Execució de la comanda

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es compromet a entregar la comanda en un màxim de 15 dies, a partir de l'endemà a la comanda.

En cas que el lliurament fora superior a 20 dies i fora imputable a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ el seu retard, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre-pagant per la mercaderia el lliurament de la qual s'haguera retardat

La disponibilitat dels productes oferits per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aqueix moment. En cas de no execució per indisponibilitat, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ en el moment que tinga coneixement d'aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓO podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

Dret de desistiment

Segons el que s'estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, pel seu naturalesa, no puguen ser retornats o puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de retornar o entregar directament el producte a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, a la direcció CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitze el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complit el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Reembossament del pagament

El reembossament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'haja disposat el contrari.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ podrà retindre el reembossament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client entregue justificant de devolució d'aquest, segons que condició es complisca primer.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobe en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguen conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ està situat en CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT) o a través del correu electrònic info@bodegasxalo.com.

Jurisdicció

Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ té el seu domicili a ALACANT, Espanya.