Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web http://tienda.bodegasxalo.com és propietat de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ amb CIF F03014107 i adreça fiscal en CTRA XALO ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT), actuant comercialment baix la marca BODEGAS XALÓ.

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L'objecte de la pàgina web és venda de productes d'enologia. La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ i la contractació per mitjà dels mateixos. Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra tenda online.

  • El producte únicament ha de ser adquirit per persones majors d'edat.
  • El comerç és responsable i coneix la legislació vigent.
  • L'usuari té coneixement i accepta les condicions establides pel comerç.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Pot accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa als usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT) o a través del correu electrònic info@bodegasxalo.com.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públics. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seua àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seues comandes, estiga només és un apartat de consulta però es permet la seua gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que considere no és necessari visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indique un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, pose's en contacte amb COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ en el telèfon d'atenció al client 966 480 034 o mitjançant el correu electrònic info@bodegasxalo.com.

Tots els continguts d'aquesta web es troben en Valencià, castellà i anglès.

El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seues característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seues característiques i preus. No obstant açò, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seua pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta forma, els productes oferits a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferits en la nostra tenda online, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferits en la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ disposa d'un servei de posventa, mentre estiga vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, al servei de posventa, per correu electrònic a info@bodegasxalo.com o als punts establits pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 966 480 034 o mitjançant el correu electrònic info@bodegasxalo.com.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fóra aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Despeses de lliurament i transport

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ només realitza enviaments en territori nacional excepte Canàries, Ceuta i Melilla. Els costos d'enviament es detallaren al llarg de la formalització de la compra i els mateixos depenen del pes de la mercaderia i de la zona de lliurament En cas que el lliurament fóra superior a 20 dies i fóra imputable a COOPERATIVA COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ el seu retard, es procedirà, prèvia petició escrita del client, a la devolució íntegra de l'import pre pagant per la mercaderia el lliurament de la qual s'haguera retardat.

Formes de pagament i execució de la comanda

El client podrà abonar l'import de la seua comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seua elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeta viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seua targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ..

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades:

el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprés en cursiva en el revers de la seua targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

Quan l'import d'una compra haguera sigut carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el nombre d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i reemborsament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més prompte possible.

No obstant açò, si la compra haguera sigut efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fóra conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, haguera exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- Contra Reemborsament

Si ho desitja podem enviar-li la seua comanda contra reemborsament, el qual abonarà a la recepció del mateix sense despeses per a vostè, ja que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓcorre amb les despeses derivades d'aquesta forma de pagament.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 15 dies, a partir de l'endemà a la comanda.

No es poden contractar els enviaments amb pes total més de 200 Kg. Per a la compra d'enviaments de volums grans haurà de consultar les condiciones via telèfon 966480034 o via correu electrònic comercial@bodegasxalo.com.

La disponibilitat dels productes oferits per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aqueix moment. En cas de no execució per no disposar, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ en el moment que tinga coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En el cas que COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ no realitze aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pague el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client reba el producte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

El comprador haurà de comprovar que el nombre d'embalums coincideix amb la seua petició i que la mercaderia es troba en perfecte estat. En signar l'albarà, el comprador estarà d'acord amb el lliurament.

L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 966 480 034, dirigint-se al correu electrònic info@bodegasxalo.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT), o bé a través del formulari de desistiment.

Segons l'establit l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seua naturalesa, no puguen ser retornats o puguen deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

- La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, a l'adreça CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Una vegada rebut/s, comprovarem el seu estat. Al moment en què comprovem que tant el/els article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

- No s'acceptaran devolucions dels següents productes:

Productes danyats durant el transport. No accepti cap comanda que s'observés ha estat manipulat o deterioració en el transport. L'empresa de transport permet obrir el paquet en presència del repartidor, i és aquest el millor moment per fer les reclamacions. Si per algun motiu el repartidor no li deixa comprovar l'estat de la mercaderia, anoti a l'albarà de lliurament "pendent revisar".

Si s'observés que el producte està danyat tant en el seu embalatge o en el seu contingut, faci-ho constar preferiblement en l'albarà de lliurament del repartidor, especificant clarament l'anomalia observada, si després d'obrir l'embalatge observés qualsevol trencament o desperfecte deu que comunicar-ho abans de passades 24 hores del lliurament indicant el desperfecte o trencament observat.

Si té la possibilitat, realitzi fotografies instantànies, simplificarà el procediment de la reclamació.

Passades 24 hores des del lliurament per part del transportista i no notificada el trencament o desperfecte observat no es podrà procedir a la devolució del producte.

En aquest últim cas concret es donarà per entès que el producte es va rebre en perfecte estat, sense cap trencament o desperfecte.

- Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons que condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ, respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d'aquesta quantitat.

- Devolució del producte defectuós.

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a est, no siguin conseqüència del client, est tindrà dret a la devolució del producte, informant a COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cost algun per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un nou d'acord amb condicions acceptades al moment de la venda.

Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ està situat en CTRA XALO-ALCALALI S/N 03727, XALO (ALACANT) o a través del correu electrònic info@bodegasxalo.com

Jurisdicció

Així mateix, COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. COOPERATIVA VALENCIANA VIRGEN POBRE DE XALÓ té el seu domicili a ALACANT, Espanya